Enkele pitches van onze WaterFocus teamleden

 

 Apeldoorn Henk van

Henk van Apeldoorn

www: Consultant Nedworc Foundation

Er zijn tegenwoordig uitstekende oplossingen voor water, sanitatie en hygiëne. Maar de menselijke kant wordt vaak onderschat. Cultuur, gender, eigenaarschap, vaardigheden, houding en gedrag, zelfs religie, zijn allemaal factoren die in de lokale context het succes of de mislukking van WASH projecten (WAter Sanitatie en Hygiene) kunnen bepalen. Henk van Apeldoorn heeft zich daarin gespecialiseerd. Hoe komt gedragsverandering op gang? Het beleid aanpassen; de omgeving gedragsveranderend inrichten; capaciteitsopbouw; het mobiliseren van de gemeenschap; verbeterde dienstverlening; en gezamenlijke toekomstverkenning, dat zijn 6 strategieën om de kloof tussen infrastructuur en gebruikers te dichten. 

 

 Bijlmer Joost

Joost Bijlmer

www: J.Bijlmer Milieu-advies ; LinkedIn

Joost Bijlmer vindt gezond verstand minstens zo belangrijk als gedegen vakkennis. Deze twee moeten in goede balans zijn. Zijn werkwijze is om een probleem tot de kern terug te brengen zonder belangrijke details uit het oog te verliezen. Het scheiden van hoofd- en bijzaken geeft overzicht, en laat ruimte voor inventiviteit en vlot en efficiënt werk.

 

 Blok Kees

Kees Blok

www: Kees Blok Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.
Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie, en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.

 

Bonnemayer Jos

Jos Bonnemayer

www: Consultant Nedworc Foundation; LinkedIn

Jos Bonnemayer is consultant in duurzaam water- en landgebruik. Hij heeft een academische achtergrond geografie (toegepaste landschapsecologie), biologie (vegetatiekunde, dierecologie en aquatische ecologie), teledetectie en geografische informatiesystemen. Ervaring omvat ecosysteem inventarisatie, kartering en database ontwikkeling in natuur en landschapsbeheer, bodem en waterbescherming, klimaatveranderingrespons en rampenpreventie, en duurzame rurale ontwikkeling. Typische waterbeheer georiënteerde activiteiten zijn de studies voor waterretentie en -conservering in het Maas-stroomgebied, meteo-alarm en klimaat-adviezen in Noordoost Afrika, en integraal waterbeheer in de Filipijnen en Vietnam.

 

Bosch Siebe 

 Siebe Bosch

www: Hydroconsult; LinkedIn

Siebe Bosch is een senior hydroloog en gespecialiseerd in het modelleren van overstromingen en interactieve visualisatie van de uitkomsten van dergelijke studies. Siebe is bijzonder bedreven in het opzetten van vloeiende workflows voor hydrologische projecten en doet dit door software te ontwikkelen waarmee de verschillende componenten van deze projecten aan elkaar worden geregen. Samenvattend, zijn specialiteiten omvatten overstromings-modellering, datavisualisatie, SOBEK en GIS.

 

 Boukes Harry

Harry Boukes
www: Adviesburo Harry Boukes; LinkedIn

Harry Boukes is een echte rekenhydroloog die houdt van (model)sommen en meetreeksen. Al dat gereken is echter nooit een doel op zich. Rekentechnieken zijn mooi, maar hebben geen nut als ze niet naar de praktijk vertaald kunnen worden, het gaat er uiteindelijk altijd om te begrijpen wat het water(systeem) doet. Harry heeft veel ervaring in de wereld van waterschap en waterleiding. Zijn expertise strekt zich dan ook uit van putverstopping tot verlagingsbeelden, van mestproblematiek of verzilting tot bestrijdingsmiddelen. Omdat hij een onafhankelijk denker is, wordt hij regelmatig ingeschakeld voor expert judgements en second opinions. 

 

 Bredius Jacqueline

Jacqueline Bredius
LinkedIn

Jacqueline Bredius heeft ervaring met ondersteuning van water gerelateerde projecten. Denk hierbij aan het organiseren van internationale workshops en het opzetten en onderhouden van websites. Het UrbanFlood project bijvoorbeeld kreeg van de Europese Commissie een zeldzame EXCELLENT score voor met name de website en diverse communicatiemiddelen.
Ook is ze actief betrokken geweest bij de oprichting van WaterFocus Coöperatie UA. Zij verzorgde het opzetten van (interne en externe) communicatiemiddelen en de tweetalige WaterFocus website en bood ondersteuning aan het bestuur en de coördinatoren.

 

 Dijk Albert van

Albert van Dijk
AAConsultants; LinkedIn

Albert van Dijk heeft een ingenieursgraad in Landbouw (1977, LU Wageningen) en een Ph.D. in Agrometeorologie (1986, Universiteit van Missouri, VS). Albert heeft gewerkt in meer dan 35 landen voor het particuliere bedrijfsleven, universiteiten, overheidsinstellingen en multinationale organisaties. Door zijn ervaring in internationale projecten heeft hij een gedegen kennis van integraal waterbeheer, de effecten van schaarste en overvloed aan water op landbouw, mensen en het milieu. Hij doceerde in 15 verschillende postacademische opleidingen in 7 verschillende landen. In Nederland heeft Albert gewerkt als Business Unit directeur bij DHV en interim manager bij o.a. De Boer tenten, ProRail en NS.

 

 Grunsven Erik van

Erik van Grunsven
www.erikvangrunsven.nl

Erik van Grunsven helpt gemeenten en adviesbureaus hoe zij (afval-)waterproblemen in het stedelijk gebied kunnen oplossen. Hij ontwerpt beleid voor de stedelijke (afval)waterketen zodat de kwaliteit van het (afval-)watersysteem op de lange termijn wordt gegarandeerd. Hij is goed in problemen analyseren. Door zijn kennis en ervaring met riolering en stedelijk water, weet hij praktische en efficiënte oplossingen te bedenken. Heeft u wateroverlast, dient een riolering en afwateringsplan te worden gemaakt voor een nieuwbouwlocatie of reconstructie, of moet het beleid inzake het stedelijke water worden herzien, vraag dan naar Erik van Grunsven.

 

 Holtslag Henk

Henk Holtslag
www: ROPE pumps ; Stichting Connect International

Henk Holtslag heeft 25 jaar ervaring in innovatieve, betaalbare water opties voor de 'bottom billion' met een focus op rurale watervoorziening en voedselzekerheid. Opties zijn: regenwateropslag en infiltratie, hand-gegraven en hand-geboorde putten, touwpompen, irrigatie en huishoud water zuivering. Met collegas traint hij lokale prive sector in productie, onderhoud, kwaliteitscontrole en management. Enkele resultaten zijn: een 50-tal bedrijfjes in 12 landen getraind in 'low-cost' water technieken; 70.000 touwpompen in Nicaragua, 40.000 in Afrika en 70% kostenreductie bij rurale waterpunten. Daarnaast het starten van watertrainingscentra (SMART Centres) in Tanzania, Malawi en Mozambique.

 

 Klaassen Wim

Wim Klaassen
www: Quest-Consult Ltd.

Wim Klaassen is senior adviseur voor de watersector, organisatie adviseur en interim-manager. Hij heeft 30 jaar ervaring in stedelijke en plattelandswatervoorziening en sanitatie, met deskundigheid in technische en institutionele/organisatie aspecten. Hij woonde 10 jaar in Tanzania, Kenya en Zimbabwe, en heeft 20 jaar advieservaring in Nederland, het Midden Oosten en Azië. Hij heeft kwalificaties op gebied van hydrologie, technische training en onderwijs, planning en beleidsontwikkeling, verandermanagement en duurzaamheid.

 

 Klashorst Gerrit van de

Gerrit van de Klashorst
GIC, Gerrit van de Klashorst International Consulting; LinkedIn

Gerrit van de Klashorst is ervaren consultant, teamleider en -lid, en provinciaal kantoorhoofd. Hij werkte in het brede domein van landbouw en ecologie voor: UN Food and Agriculture Organization (FAO), WTO (World Trade Organization), US Agency for International Development (USAID), European Commission (via Eco-Consult Pacific), International Coffee Organization (ICO), ECOWAS (Economic Community of West African States), en de Nederlandse regering. Hoofdtaken waren: opzet en management van nationale en regionale projecten, projectevaluaties, uitvoering, en organisatie van training en onderzoek. Hij heeft met name interesse in de bestrijding van wateronkruiden en project management.

 

 RLaseroms2014 8 24

Roy Laseroms
www: LWRO; LinkedIn

Roy Laseroms is een milieukundig ingenieur met ruim 20 jaar ervaring in integraal water-systeemmanagement. Hij is gespecialiseerd in hydromorfologie en ecologisch herstel van rivieren en beken. Geïnspireerd door Luna Leopold, onderzoekt hij natuurlijke processen in rivieren en beken om duurzame en praktische oplossingen te zoeken, met behulp van monitoring, hydraulische modellen (SOBEK) en GIS. Hij is betrokken bij innovaties zoals Building with Nature om te voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hij is actief in netwerken en houdt ervan ervaringen uit te wisselen en samen te werken met anderen die dezelfde passies, ideeën en geest hebben.

 

Leeuwen Hans van

Hans van leeuwen
www: Water and Climate Services; LinkedIn

Hans van Leeuwen ziet dat wanneer organisaties veranderen, vaak de functie van informatie in de nieuwe organisatie wordt onderschat als gereedschap voor betere ondersteuning van beleid, beheer en uitvoering. Met name de rol van ruimtelijke informatie helpt in het structureren en ordenen van processen, zowel in reguliere als in crisissituaties. Door te investeren in een goede ruimtelijke informatievoorziening in de beleids-, onderhouds- en begrotingscycli, is de organisatie beter voorbereid op de toekomst. Zijn netwerkvisie is hierbij van cruciaal belang, want de oplossing van (water)problemen ligt veelal in een integrale aanpak. Hij is Secretaris bij ‘Netherlands Cooperation on Water & Climate Services’.

 

 Meeuwissen Margo

Margo Meeuwissen
www: Bureau M2; LinkedIn

De kracht van Margo Meeuwissen ligt in coachen en projectmanagement van complexe innovatieve programma's in de sectoren water en ruimtelijke ontwikkeling. De programma's kunnen een sociaal, inhoudelijk, governance, strategisch of praktisch karakter hebben en vallen binnen de sectoren integrale gebiedsontwikkeling of datamanagement en modellering. Ze combineert op een intrinsieke manier, duurzaamheid, kennis van inhoud, institutionele ontwikkeling en netwerken. De stijl die ze hanteert kenschets zich als integrerend, innovatief en uitvoerend. Hierbij maakt ze gebruik van haar scherpe analytische vaardigheden, creativiteit en positieve manier van denken.

 

 Anton Rijsdijk

Anton Rijsdijk

www: LinkedIn

 Anton Rijsdijk is specialist in de evaluatie en beheersing van zowel ontwikkelings- als (complexe) noodprogramma's in ontwikkelingslanden. Zijn academische achtergrond is hydrogeologie en hij heeft ongeveer 35 jaar ervaring in waterbronnen, (rural & urban) WASH, hulpprojecten en bodemerosieonderzoek. Hij is ook een belangrijke expert op het gebied van de ontwikkeling van lokale waterinstellingen, de hervorming van de watersector en de duurzaamheidskwestie van landelijke en voorstedelijke watervoorziening.

Zijn ervaring deed hij op in 38 ontwikkelingslanden en werkte onder meer samen met EU-, VN-organisaties, regeringen, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector.
 
 
 Nijburg Joke

Joke Nijburg
www: Adviesbureau Waterschakel; LinkedIn

Werken aan het realiseren van schoon water voor mens en natuur is de belangrijkste drijfveer van Joke Nijburg. Ze is een ervaren adviseur met ruim 20 jaar ervaring in integraal waterbeheer. Ze is gepromoveerd in de microbiologie en gespecialiseerd in nutriëntenonderzoek in (water)bodems. Projecten die ze uitvoert zijn adviseringsprojecten op het gebied van KRW, water(bodem)onderzoek en (her)inrichtingsplannen (o.a. verondiepingsprojecten). Het ontwikkelen van nieuwe kansen gekenmerkt door integraliteit, innovatie en duurzaamheid, op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en adaptatie, zijn projecten waar Joke met enthousiasme en passie aan werkt.

 

 Pengel Bob

Bob Pengel
BP&Wconsult; LinkedIn

Bob Pengel is een ervaren projectleider, manager en coördinator; kernwoorden zijn bruggen bouwen tussen theorie en praktijk, pragmatisch aansturen en bewaken van complexe projecten in integraal waterbeheer, hoogwaterbeheer & crisismanagement en informatievoorziening. Hij heeft zijn sporen verdiend met het succesvol begeleiden van grote ambitieuze EU projecten (INTERREG, FP7) waarbij hij onderwerpen als stakeholder involvement, communicatie en disseminatie, maar ook management, organisatie en de inhoudelijke en financiële rapportage richting EU uitstekend beheerst. Met zijn ruime internationale werkervaring is hij de juiste persoon om uw (internationaal georiënteerde) projecten te begeleiden.

 

 Rob Ruijtenberg

Rob Ruijtenberg
www: Bureau WeL Water en Land; LinkedIn

Rob Ruijtenberg is een ervaren adviseur, projectleider en manager met passie voor water, duurzaamheid en innovatie. Het werken aan een betere leefomgeving met respect voor anderen is een belangrijke drijfveer. Rob is een denker en een doener. Expertise op het gebied van integraal waterbeheer, grondwater en meerlaagsveiligheid. Op zijn best bij nieuwe vraagstukken, waarin gezocht moet worden naar een koers. Vanuit een solide waterexpertise, grondvraagstukken en gebiedsontwikkeling samen met het inzicht in processen en een natuurlijke rust, lukt het hem om de koers helder te krijgen en deze vast te houden. Hij verbindt denken en doen!

 

 Scholler Michiel

Michiel Schöller
Trion PuriTec Consulting & Engineering (in aanbouw); LinkedIn

Michiel Schöller heeft 35 jaar ervaring met (duurzaam) ontwerp en optimalisatie van waterzuivering en slibbehandelingsinstallaties voor de (semi-)overheid en industrie in Nederland, West- en Oost-Europa, Azië en Zuid-Amerika. Zijn activiteiten omvatten studies, laboratorium- en proefinstallatieonderzoek, evaluatie, optimalisatie, basis-, detail-, proces- en apparatuur- ontwerp en -engineering, kostenramingen, leveranciersselectie, inbedrijfstelling, training en garantiemetingen, alles m.b.t. drink-, proces-, afvalwater-, en rook- en afgaszuiveringsinstallaties. Hij is verantwoordelijk voor acquisitie, uitvoering en supervisie van kleine tot zeer grote projecten.

 

 Schoutens Ad

Ad Schoutens
www: Ad Schoutens Advies & Begeleiding

U heeft behoefte aan iemand die uw doelen weet om te zetten in concrete activiteiten. Iemand die de betrokken belanghebbenden als grondeigenaren, bedrijven, natuurverenigingen en burgers overtuigt en meekrijgt. Kortom, u hebt een UITVOERDER nodig die de zaak in beweging zet.
Ad Schoutens heeft jarenlange ervaring met doelrealisatie op bovenstaande onderwerpen. Hij begint bij uw doel, inventariseert de huidige situatie, stippelt de weg uit om uw doel te bereiken, en initieert de uitvoering. Innovatie en duurzaamheid staan hierbij centraal. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op.

 

 HansSlotboom

Hans Slotboom

www: LinkedIn

Flexibele freelancer met ruime ervaring. Werkt op de grens van land en water als Technisch Manager (IPM-rol), Contractmanager uitvoering of toetscoördinator SCB. Gericht op resultaat door samenwerking en communicatie. Voor het verrichten van uitvoerende, adviserende en leidinggevende opdrachten op het gebied van de hoogwaterbescherming, de openbare ruimte en de civiele infrastructuur.
Goede overlap met Omgevingsmanager en Contractmanager dankzij vakken bestuursrecht en overeenkomstenrecht uit de studie Nederlands Recht (propedeuse) en de leergang CROW Contractmanagement.

 

 Smidt Ebel

Ebel Smidt
www: SG Consultancy and Mediation ltd; LinkedIn

Ebel Smidt is expert in integraal waterbeheer en het voorkomen en oplossen van conflicten. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als adviseur en teamleider bij instellingen in Afrika, Europa, Midden Oosten en Nederland. Hij is gecertificeerd mediator met lange ervaring in het oplossen en de preventie van conflicten. Het opbouwen van sterke instellingen voor post-conflict periodes en bruggen slaan tussen verschillende culturen is een rode lijn in zijn carrière. Hij is opgeleid als hydrogeoloog, mediator en natuurkundige en werkt nu aan een proefschrift over de rol van bemiddeling in het waterbeheer. Hij houdt ervan andere mensen in het zonnetje te zetten. Hij is dienend voorzitter van het bestuur van WaterFocus.

 

 Someren Edwin van

Edwin van Someren
LinkedIn

Edwin van Someren is een onafhankelijke internationale consultant, met ruim 19 jaar professionele ervaring in ontwikkelingslanden, waaronder langdurige detachering in Latijns-Amerika en Afrika, in beoordeling, planning, uitvoering, coördinatie, follow-up, monitoring en participatieve evaluatie van ontwikkelingsprojecten, programma's, institutionele ontwikkeling en organisatorische versterking. Werkgebieden zijn met name: Rurale en (peri-)urbane (drink-)water- en sanitaire voorzieningen (onsite en offsite sanitaire voorzieningen, EcoSan & Afval naar Energy), WASH, lokale managementsystemen, irrigatie, klimaatverandering en -mitigatie, en milieumanagement.

 

Verstappen Rens

Rens Verstappen
www: Consultant Nedworc Foundation; LinkedIn

Rens Verstappen (sociaal geograaf) is teamleader en specialist sociale en institutionele aspecten van waterbeheer en rurale ontwikkeling. Hij heeft 30 jaar ervaring in internationale samenwerking, zowel als adviseur als in leidinggevende posities. Projecten variërend van integraal waterbeheer tot voedselzekerheid, irrigatie en drainage, en het opzetten van gebruikersorganisaties. Trefwoorden: participatieve aanpak; voorkeur voor multidisciplinaire teams; ervaring met publieke en private sector, en NGO's; verschillende internationale financiers; van nationaal niveau tot het veld. Geïnteresseerd in korte missies en opdrachten.

 

Wilborts Marc

Marc Wilborts
www: Inrichting Landelijk Gebied; LinkedIn

Marc Wilborts heeft ruim 25 jaar kennis en ervaring in de ruimtelijke inrichting van het buitengebied, waar ‘groen’ (natuur), ‘blauw’ (water) en ‘grijs’ (civiele werken) samen komen. Hij is enthousiast en gemotiveerd: ‘Zowel binnen mijn eigen teams als in de samenwerking met verschillende partijen, deel ik mijn enthousiasme en motivatie. Ik ben betrokken, doortastend en geef sturing. Een wezenlijke bijdrage leveren aan mens en zijn ruimtelijke omgeving! Dat is wat mij drijft in alles wat ik doe.’ Marc is zakelijk sterk, en in staat om mensen voor langere tijd te blijven motiveren. Verder is hij betrokken bij maatschappelijke projecten en vol met nieuwe ideeën.

 

 Wind Michiel

Michiel H.A. Wind (ir)
www: Eco-consult Environmental Economics; LinkedIn

Michiel Wind (ir) is gespecialiseerd in milieueconomie, met een passie voor toepassen van economische inzichten in natuur- en milieubeheer, om daarmee verspilling van geld en milieu te voorkomen. Expertise: kosten-batenanalyse (MKBA), kosteneffectiviteit, kostenterugwinning, business cases, emissiehandel (ook voor emissies naar water), milieubeleid, ecologie, water, klimaat en duurzame energie. Opgeleid aan landbouwuniversiteit van Noorwegen tot bosbouwkundig ir, met (talen-)kennis van Scandinavië, en uitstekende beheersing Engels.

 

 

Jarl Kind

Jarl Kind

www: dewaterwerkers.nl; LinkedIn

Senior Watereconoom, Maatschappelijk Betrokken, Zelfstandig, Eigenaar van De Waterwerkers.

Jarl Kind is een watereconoom met meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijke kosten-batenanalyses (KBA's) van water en watergerelateerde projecten. Hij is gepromoveerd in de economie en doceert regelmatig aan Nederlandse universiteiten over ‘the Economics of Flood Risk Management’.

 

 Zaaijer Edo

Edo Zaaijer
www: H2Opinion; LinkedIn

Edo Zaaijer is afgestudeerd aan de Hogeschool Zeeland als aquatisch ecotechnoloog. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring. Als adviseur/projectmanager integraal waterbeheer geeft hij advies op het gebied van landelijk en stedelijk waterbeheer. Hij heeft ruime kennis en werkervaring in hydrologie, ecologie en waterkwaliteit. Zijn visie is om een bijdrage te leveren aan (water)projecten, gericht op verbetering van de veiligheid, het voorkomen van schade als gevolg van droogte, en het creëren van een gezond milieu voor mens, dier en plant. Hierbij heeft hij de ambitie om aan complexe vraagstukken te werken waar verschillende disciplines nauw moeten samenwerken.

 

 Johan de Putter

Johan de Putter
www: Johan de Putter; LinkedIn

Johan de Putter is als zelfstandig waterontwerper werkzaam aan inrichtingsopgaves rondom water: beken, rivieren, waterbergingen, natte natuur, landbouw, etc. Met zijn beeldende creativiteit en zijn kennis van het landelijk gebied is hij in staat om ideeën te vertalen naar een plan als integraal ontwerp. Hij maakt handmatig gemaakte schetsen om plannen te visualiseren (artist impressions). Hij heeft een passie voor beken en wil zijn kennis en kunde graag voor u inzetten op een enthousiaste en inspirerende wijze. Expertises: waterontwerp, hydrologie, landinrichting, GIS en visualisaties. Opleidingen: Wageningen: hydrologie (ir) en minor landschapsarchitectuur, Nijmegen: filosofie (aanvullend jaar).

 

 

Foto Pascal Weidema 2022

Pascal Weidema

www: akvo-soluto.nl; LinkedIn

Onafhankelijk expert in waterbeheer, GIS, hydraulische & hydrologische modellering bij Akvo-soluto. Watersolutioneer, Ecomodernisme, Klimaatoptimisme.

Pascal Weidema heeft meer dan 25 jaar ervaring als projectleider en als teamlid in een groot aantal water-, klimaat- en (stedelijk) landschapsgerelateerde projecten. Hij is betrokken geweest bij het ontwerp en de beoordeling van hoogwaterbescherming in verschillende landen, zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Vietnam. Bovendien heeft hij werkervaring in Argentinië, Spanje, Nicaragua, Italië, Marokko, Mozambique en Brazilië.

 

 Link naar boven